• La nostra empresa te com a principal objectiu social la rehabilitació integral de edificis, inmobles y serveis al sector de la industria.

  • Per a tal efecte, disposem de un complet equip de professionals, format per especialistes i técnics en el estudi i desenvolupament de les diverses patologies propies de la rehabilitació.

  • Disposem de les més modernes técniques de accés a els llocs de traball, cumplint la normativa legal en:
  • Bastides y elements de accés.
  • Maquinaria en general.
  • E.P.I. (equips de protecció individual)
  • Seguretat y prevenció de riscs laborals.